Algemene voorwaarden Single Events

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Website = Single Events-website: te bereiken via de domeinnaam www.single-events.org. Community-website waar singles elkaar kunnen ontmoeten: door Lid te worden en een profiel aan te maken, door het organiseren van en deelnemen aan ledenuitjes en door deelname aan Single Events-activiteiten of activiteiten van derden.

b. Lid: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Single Events-website.

c. Deelnemers: consumenten die deelnemen aan Activiteiten.

d. Bezoekers: mensen die de website van Single Events bezoeken (leden en niet-leden).

e. Site: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.

f. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Single Events en een lid die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.

g. Full Member; betalend Lid van de Site.

h. Ledenuitje: Activiteit georganiseerd door een Full Member. Zo’n uitje neemt een (deel van een) dag in beslag, echter zonder overnachting en vervoer. Voorbeelden zijn: een (mid)dag samen wandelen, fietsen, (avond) uit eten, uitgaan of samen een dansavond, film, festival of concert bezoeken.

 

i. Single Events- activiteit: Activiteit georganiseerd door Single Events, echter zonder overnachting en vervoer. Zo’n uitje neemt een (deel van een) dag in beslag. Zoals bijvoorbeeld singlecafé, wandelcafé, eat & meet, singleparty.

 

j. Activiteit: Alle activiteiten op de site/ afgesproken via de site: georganiseerd door Single Events, een lid, een bedrijf of een andere partij.

 

Artikel 2. Dienstverlening online

2.1 De dienstverlening van de Single Events-website online bestaat uit het bieden van een mogelijkheid om met andere Leden in contact te komen online: via zijn/ haar profiel (leden zoeken, berichten sturen, chatten) en door leden plaatsen van leden uitjes, het door single events plaatsen van Single Events en het plaatsen van Activiteiten door bedrijven of andere partijen. Tevens kunnen leden zich voor deze Activiteiten aanmelden en hierover communiceren met leden en de plaatsen van de Activiteit.

2.2 De Single Events-website geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap (betaald of niet betaald) duidelijk inzicht in de tarieven, de betaling, de periode, de beëindiging dan wel verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van contact leggen door Leden via de Website.
2.3 De Single Events-website kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door haar Leden. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
2.4 De Single Events-website is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Leden tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website, deelname aan een ledenuitje of Single Events-activiteit.

Artikel 3. Beschikbaarheid dienstverlening online

3.1 De Single Events-website spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Single Events-website kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
3.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Single Events-website dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 4. Gedrag van Leden online

4.1 Een lid maakt een profiel aan op de site. Een profiel dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • Profielnaam: dit is de voornaam van het betreffende lid (geen nick name).
 • Profielfoto: dit is een recente, herkenbare foto van alleen het betreffende lid (dus zonder andere personen er bij op, zonder hoofddeksel, zonnebril etc.).
 • Foto’s: dit zijn foto’s van betreffende lid, niet met andere mensen erbij op (uitgezonderd foto’s van activiteiten, waar mensen toestemming hebben gegeven om deze te plaatsen).
 • Single Events controleert de tekst en foto’s van geplaatste/ gewijzigde profielen. Zij kan hierin wijzigingen aanbrengen, een profiel goedkeuren, afkeuren of verwijderen. Het betreffende lid krijgt hiervan bericht.

 

4.2 Het is de Leden niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen, maar ook niet te handelen voor eigen of ander gewin, of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. En het is een Lid verboden om in communicatie met andere leden via de website (zoals op profiel, bij Activiteiten/ reacties, in de chat en via berichten) de volgende informatie te plaatsen en/of (vragen) te delen of te volgen/ aan te melden:

 • Persoonlijke en (bedrijfs)contactgegevens, zoals telefoonnummer, adres, achternaam, bedrijfsnaam, specifieke naam van je opleiding of functienaam, websitenaam, social medianaam/pagina, e-mailadres of andere persoonlijk herleidbare informatie;
 • teksten, foto’s, beeld- of geluidsmateriaal, websites die grof, beledigend, bedreigend, aanstootgevend, discriminerend, erotisch of obsceen zijn of hiernaar verwijzen;
 • teksten, foto’s, beeld- of geluidsmateriaal die aanstootgevend zijn of onrechtmatig verkregen zijn en die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • onwaarheden te vermelden of misleidende of kwetsende informatie of andere informatie die schade of hinder kan toebrengen aan andere leden, Single Events, of derden;
 • foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, foto’s met (ook) andere mensen dan zichzelf, met uitzondering van groepsfoto’s gemaakt tijdens single events/leden-uitjes (waarvoor de betreffende personen toestemming hebben verleend);

4.3 Het is de Leden bovendien niet toegestaan om schade of hinder aan andere Leden of Single Events toe te brengen. Zo is het leden verboden om:

 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • (herhaald) contact zoeken met leden die aangeven daar geen behoefte aan te hebben;
 • meerdere profielen per persoon aan te maken
 • Zijn/haar profiel met login en password over te dragen aan een andere persoon;
 • een profiel aan te maken en actief te zijn op de website als men geen single is;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander;
 • een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het ontmoeten van singles;
 • een verhulde oproep op je profiel plaatsen om het betaald Lidmaatschap te omzeilen;
 • producten of diensten van je zelf of anderen via de site aan te bieden of te verspreiden die leiden tot geldelijk of ander gewin voor het lid zelf of voor enige andere partij, anders dan via een betaalde Advertentie;
 • informatie van leden-uitjes en -profielen vermeld op de website te verspreiden onder niet-betalende leden en buiten de website;
 • onwaarheden over zichzelf, leden en Single Events te schrijven en te verspreiden binnen en buiten de Website.

4.4 Als een Lid handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1, 4.2 of 4.3 of indien Single Events dit naar haar oordeel nodig of wenselijk acht, kan zij foto’s, teksten op profielen, uitjes en op de chat aanpassen of verwijderen. Ook kan zij het Profiel van dit Lid blokkeren of verwijderen, waarmee het lidmaatschap beeindigd wordt. Single Events stelt het Lid hiervan op de hoogte. Single Events restitueert het Lidmaatschapsgeld niet.

4.5 Leden accepteren dat de Single Events-website als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem/haar aangeleverde gegevens en gedrag op de website kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1, 4.2 en 4.3.

 

 

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten en Copyright

  1. Alle handelsnamen, product- en merknamen en alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan Single Events. Gebruik hiervan zonder voorafgaande toestemming is niet toegestaan.
  2. Niets uit de tekst of afbeeldingen die op deze website worden getoond mag verveelvuldigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze dan ook, zoals publicatie van een uitje op andere websites en sociale netwerken, zonder voorafgaande toestemming van Single Events.
  3. Als een Lid handelt in strijd met het gestelde artikel 5.1 of indien Single Events dit naar haar oordeel nodig of wenselijk acht, kan zij het Profiel van dit Lid blokkeren of verwijderen, waarmee het Lidmaatschap beëindigd wordt. Single Events stelt het Lid hiervan op de hoogte. Single Events restitueert het Lidmaatschapsgeld niet.
  4. Klanten die foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten (aanleveren om te/) plaatsen op de website mogen hiervoor alleen materiaal gebruiken dat vrij te gebruiken is, zonder auteursrechtelijke bescherming.
  5. Als een klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 5.2 en er doen zich problemen voor m.b.t. de auteursrechten dan kan Single Events hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 6. Klachten over Leden

 

6.1 Als de Single Events-website een klacht ontvangt over een Lid, onderzoekt zij deze klacht en neemt zo nodig gepaste maatregelen. De Single Events-website spant zich in om profielen of teksten van Leden die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder (kunnen) toebrengen aan andere Leden of Single Events te verwijderen of aan te passen of het Lid te verwijderen.
6.2 De Single Events-website spant zich in om Leden te wijzen op mogelijke misleiding, schade of hinder door Leden. Op de Website zelf kunnen Leden, Leden die misleidend of hinderlijk gedrag vertonen zoals genoemd in 4.1., 4.2. en 4.3
melden bij Single Events d.m.v. de knop ‘Meld misbruik’, aanwezig op elk profiel. Ook kan men zelf een Lid blokkeren d.m.v. de knop ‘Blokkeer gebruiker’.

 

Artikel 7. Bescherming persoonsgegevens

7.1 Op het gebruik van de Single Events-website zijn de Privacyvoorwaarden van de Single Events-website van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Bezoekers worden verwerkt. De Single Events-website houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy.
 

Artikel 8. Dienstverlening offline

8.1 De dienstverlening van de Single Events-website offline bestaat uit het bieden van een mogelijkheid om Leden te ontmoeten op Ledenuitjes en Leden en Niet-leden te ontmoeten via Single Events-activiteiten en activiteiten geplaatst door een bedrijf/ derden.

 

Artikel 9. Organiseren en plaatsen Ledenuitje

9.1 Leden mogen uitjes organiseren zoals genoemd bij lid 1, bedoeld voor deelname door andere Leden van de Site en deze plaatsen op de website onder de volgende voorwaarden:

- de organisator van het Ledenuitje dient Full Member te zijn en dient hiervoor geestelijk en fysiek voldoende gezond te zijn;

- hij/zij organiseert een uitje geheel belangeloos, en kosteloos, zonder geldelijk gewin voor zichzelf of andere partij waarmee hij/zij banden onderhoudt;

- bij uitjes dient de organisator minimaal de gegevens aan te leveren zoals gevraagd wordt op de Site. Er kunnen maximaal 30 leden deelnemen.

- de organisator is er voor verantwoordelijk dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

- de organisator geeft duidelijk aan wat de kosten zijn en waar men een ticket kan kopen (vb voorstelling/ etentje). Er kan alleen een vergoeding worden gevraagd voor noodzakelijk gemaakte kosten. Deelnemers betalen deze kosten zelf ter plekke, dus achteraf, of regelen zelf een ticket. De organisator vraagt niet om bij hem/haar vooraf de kosten te voldoen.

- Leden gaan er mee akkoord dat Single Events het geplaatste uitje controleert en goed-of afkeurt. Single Events heeft het recht om een aangeleverd uitje (tekst en foto’s) als of niet compleet of aangepast te plaatsen op de Site en eventueel in andere publicaties.

 

9.2 Verder is het door Leden niet toegestaan om:

- een ledenuitje met overnachting (zoals weekend en vakantie) te organiseren.

- zelf feesten of andere grotere evenementen organiseren.

- zelf singlefeesten en datingevents, zoals speeddaten, filmdaten, eten en daten, koken en daten te organiseren en te plaatsen.

- activiteiten te organiseren of plaatsen die overeenkomen, concurreren of conflicteren met (terugkerende) Activiteiten geplaatst door Single Events of bedrijven (zoals wandelingen, singlesfeesten, singleborrels, speeddaten, filmdaten, in de zelfde regio/ in de omgeving van/ op de zelfde locatie, in de zelfde periode), zulks ter beoordeling van Single Events.

- activiteiten te organiseren met als (bijkomend) doel geldelijk of ander gewin voor de organisator of enige andere partij waarmee de organisator eventueel banden onderhoudt.

- via de site (vb. via privé berichten) en via georganiseerde activiteiten andere leden uit te nodigen voor/ op de hoogte te brengen van activiteiten die niet op de site vermeld staan, anders dan via het plaatsen van een dergelijke activiteit als Ledenuitje.

- moedwillig informatie betreffende het uitje te achter te houden op de site of naar de deelnemers.

- persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer, facebook-, website of social mediapagina etc. (vragen/) te vermelden of uit te wisselen via de Site (vb. ia prikbord, berichten of chat).

 

9.3 Als een Lid handelt in strijd met het gestelde artikel 9.1 of 9.2 of indien Single Events hiervan een vermoeden heeft of indien zij dit naar haar oordeel nodig of wenselijk acht, kan zij Ledenuitjes aanpassen, afkeuren of verwijderen. Ook kan zij het Profiel van dit Lid blokkeren of verwijderen, waarmee het Lidmaatschap beëindigd wordt. Single Events stelt het Lid hiervan op de hoogte. Single Events restitueert het Lidmaatschapsgeld niet.

9.4 Leden accepteren dat de Single Events-website als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem/haar aangeleverde gegevens en gedrag op de website kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 9.1 en 9.2.

9.5 Indien het te plaatsen uitje voldoet aan hetgeen vermeld in artikel 9.1 en 9.2 en indien zij met het uitje in kan stemmen naar haar oordeel keurt Single Events het Ledenuitje goed.

 

9.6 Indien een organisator onverwijld niet bij de door hem of haar georganiseerde activiteit aanwezig kan zijn (vb. vanwege ziekte), zorgt hij of zij tijdig voor een vervangende organisator, dit wordt vermeld op de website en aan de deelnemers. Kan hij/ zij niet tijdig een vervanger vinden dan meldt hij/ zij dit tijdig bij het uitje, aan de deelnemers en bij Single Events.

 

9.7 Wegens gewichtige redenen, zoals bij onvoldoende belangstelling, door onvoorziene omstandigheden, overmacht, niet doorgaan van het evenement e.d. kan de organisator, in overleg met Single Events de activiteit annuleren of wijzigen. Dit wordt vermeld op de website, deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht. Eventueel kan de organisator of Single Events een ander lid vragen om de activiteit als organisator over te nemen. Deze wordt dan vermeld op de site.

 

 

Artikel 10. Deelname aan Ledenuitje en Single Events-activiteit

10.1 Alleen Full Members kunnen deelnemen aan Ledenuitjes. Zij dienen zich hiervoor aan te melden bij de activiteit.

10.2 Leden en niet-leden kunnen deelnemen aan Single Events-activiteiten. Leeftijden staan vermeld bij het uitje. Leden (wel/ niet Full Member) dienen zich hiervoor aan te melden via de Site bij de betreffende Activiteit.

10.3 Een lid kan zonder opgaaf van redenen zijn/haar deelname aan de activiteit annuleren. Afmelden kan via de zelfde knop bij de Activiteit.

10.4 De eventuele kosten zijn vermeld bij de Activiteit en zijn voor rekening van de deelnemer.

10.5 Bij afmelding of niet komen opdagen bij een Single Events-activiteit worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd. Eventueel kan men wel een ticket overdragen aan een andere deelnemer.

10.6 Deelnemers dienen geestelijk en fysiek voldoende gezond te zijn om deel te nemen.

10.7 Single Events behoudt zich het recht voor om mensen van deelname aan Activiteiten uit te sluiten indien hun gedrag, lichamelijke of geestelijke beperkingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

10.8 Wegens gewichtige redenen, zoals bij onvoldoende belangstelling, door onvoorziene omstandigheden, overmacht e.d. heeft Single Events het recht de door haar georganiseerde Single Events-Activiteit te annuleren of te wijzigen, zonder dat Single Events in redelijkheid aan de uitvoering kan worden gehouden. Reeds gekochte tickets kan men dan gebruiken bij een volgend zelfde event. Of indien gewenst worden de gemaakte kosten voor deelname (exclusief service- en transactiekosten) onverwijld geretourneerd. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

10.9 Aanmelding voor Ledenuitjes en contacten met andere leden of de organisator van het uitje lopen via (berichten via) de website. Het is Leden en organisator niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer, facebook- of social mediapagina etc. te vermelden of (vragen dit) uit te wisselen via de Site (via prikbord, berichten of chat). Alleen de organisator mag zijn/haar mobiele nummer vermelden dan wel dit doorgeven aan de deelnemers.

10.10 Als een Lid handelt in strijd met het gestelde artikel 10.9 of indien Single Events hiervan een vermoeden heeft kan zij hiernaar onderzoek doen en het Profiel van dit Lid blokkeren of verwijderen, waarmee het Lidmaatschap beëindigd wordt. Single Events stelt het Lid hiervan op de hoogte. Single Events restitueert het Lidmaatschapsgeld niet.

10.11 Houd je aan de RIVM-regels m.b.t corona (indien van toepassing), anders riskeer je een boete. Single Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor jouw gedrag en eventuele boetes i.v.m. het niet naleven van deze regels.. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

  1. Deelname aan communicatie en activiteiten via deze website, aan Single Events-activiteiten, ledenuitjes en afspraken met andere leden en het vervoer zijn altijd 100% voor eigen risico van de deelnemer. Dit geldt onafhankelijk van wie de activiteit of ontmoeting organiseert of plaatst op de site (Single Events, een lid, een bedrijf of een andere partij).
  2. Single Events aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze Site, onafhankelijk van wie deze informatie heeft geplaatst. Ook is Single events op geen enkele wjize aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, gezondheidsschade of anderszins, hoe dan ook ontstaan.
  3. Single Events aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke, gezondheids, dan wel financiële schade of leed in welke vorm dan ook opgelopen voor, tijdens of na afloop van een Activiteit of ontmoeting georganiseerd door Single Events of via de Site.
  4. Single Events aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van communicatie en gedrag van leden op deze Site. Of als gevolg van een tekortkoming door een Lid in de nakoming van zijn/ haar gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4.

Artikel 12. Aanmelding, mogelijkheden, einde en opzegging abonnement

12.1 Op de Website is aangegeven welke mogelijkheden je hebt op de site met een gratis of betaald (Full Member) abonnement. Het lidmaatschap-abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Via de abonnementpagina op je account kies en betaal je voor je abonnement voor een bepaalde periode (vb. 1/3/6/12 maanden).

12.2 Het betaalde abonnement eindigt automatisch bij afloop van het abonnement. Voor afloop ontvangt men een bericht of men het abonnement wil verlengen. Na betaling wordt het abonnement verlengd voor de betreffende betaalde periode.
12.3 Het (betaalde) abonnement kan een lid zelf opzeggen via de website door zijn/ haar profiel te verwijderen of een lid stuurt hiervoor een mail naar [email protected], je ontvangt hiervan dan een bevestiging.
12.4 Ook kan een Lid zelf of op verzoek van dit Lid de Single Events-website te allen tijde het profiel van het Lid verwijderen indien dit gewenst is, waarmee tevens het Lidmaatschap wordt beëindigd.

12.5 Heb je een partner gevonden dan kan single events je full member-lidmaatschap tijdelijk pauzeren. Je kunt dan je nieuwe partner beter te leren kennen. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]

12.5 Tevens kan een Lid zijn/ haar profiel (tijdelijk) verbergen: op de pagina accountinstellingen.

Artikel 13. Herroeping betaald abonnement

Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht binnen 14 dagen wordt het lidmaatschapsgeld teruggebracht tot het standaard bedrag dat geld voor één maand. Je krijgt het te veel betaalde teruggestort. Wil je gebruik maken van het herroepingsrecht? Breng dan binnen 14 dagen na ingang van het abonnement Single Events hiervan op de hoogte via een eenduidige verklaring: mail je naam, adres, profielnaam/ link naar je profiel en startdatum abonnement naar [email protected].  

Binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je herroeping, ontvang je het betreffende bedrag minus compensatie van ons terug. Terugbetaling via dezelfde betaalmethode als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht.

 

Laatste update Algemene Voorwaarden Single Events: 1 oktober 2021