1. Aanmelding en betaling

Een deelnemer is ingeschreven voor een uitje of weekendje van Single Events als de aanmelding via het inschrijfformulier is ontvangen en het verschuldigde bedrag is overgemaakt.

 

2.1   Annulering door deelnemer - Algemeen

Annulering dient de deelnemer schriftelijk per mail door te geven aan [email protected].

Bij annulering bent u naast de boekingskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: 25% van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang: 50% van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 2 weken en 1 week voor aanvang: 75% van de arrangementssom.
  • Binnen 1 week voor aanvang van de activiteit: 100 % de arrangementssom.

Wij raden u aan het risico voor annulering af te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld via de Europeesche.

Het geboekte arrangement is niet overdraagbaar.

 

2.2   Annulering door deelnemer - i.v.m. Corona

Annulering dient de deelnemer schriftelijk per mail door te geven aan [email protected]

  • T/m 5 dagen voor aankomst kun je het weekend kosteloos annuleren. Je kunt je boeking dan gratis omzetten naar een volgend weekend/ singlevakantie georganiseerd door Single Events. nb. is dit arrangement duurder dan betaal je het verschil bij.
  1. Annulering en wijziging door Single Events

3.1 Onder bepaalde voorwaarden kan Single Events een activiteit of weekend annuleren:

- Bij onvoldoende deelnemers (minimum wordt aangegeven op de site).

- Bij overmacht, gedefinieerd als abnormale onvoorzienbare en qua gevolgen niet te verhelpen omstandigheden, als oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, niet na kunnen komen van gemaakte afspraken door/ faillissement/ niet beschikbaar zijn van de geboekte accommodatie etc..

Single Events zal in deze gevallen de reiziger hiervan tijdig op de hoogte stellen en bij annulering de reeds gestorte betalingen restitueren, dan wel een andere accommodatie/ arrangement voorstellen, zie bij 3.2.

 

3.2 Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de reisorganisator voor of tijdens het weekend grotere of kleinere aanpassingen moet aanbrengen in het reisprogramma, het arrangement dan wel de accommodatie. Single Events verplicht zich daarbij de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Deze wijzigingen hebben in principe geen gevolgen voor de reissom, tenzij belangrijke kosten gespaard dan wel extra kosten die gemaakt moeten worden (vb. bij door onvoorziene omstandigheid uitwijken naar een andere accommodatie en/of aanpassen van het arrangement, met andere prijzen).

 

Single Events zal in deze gevallen de reiziger hiervan tijdig op de hoogte stellen en bij extra kosten de deelnemer vragen deze kosten voor aanvang te voldoen. Dan wel indien de deelnemer hiermee niet akkoord gaat wordt de reeds gestorte betaling gerestitueerd.

 

 

4. Aansprakelijkheid Single Events

4.1 Single Events zal zich inspannen om een zeilweekend naar beste weten en kunnen uit te voeren, overeenkomstig de verwachtingen en de door Single Events verstrekte informatie. Indien het programma wegens de (weers)omstandigheden niet uitgevoerd kan worden, wordt wel de accommodatie/ het zeilschip beschikbaar gesteld aan de gasten. Single Events zal geen gelden restitueren.

4.2 Bij een zeiltocht is de vervoerder en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van nautische gronden de vaartocht te annuleren of te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet uitvaren. Onder nautische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen (vb. door ijsgang, mist, storm min. Windkracht 7) en de staat van het schip. .

4.3 Deelname aan een weekend, uitje of andere activiteit georganiseerd door Single Events en het vervoer hier naar toe is voor eigen risico. Single Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeval, dood of letsel of voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, voor of tijdens de reis of activiteiten, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dan ook ontstaan.

4.4. Single Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, zoals bij zeiltochten schade veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is of voor schade die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

4.5. Single Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onvoorziene omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, zoals schade/ ongemak veroorzaakt door wijzigingen in het programma, geboekte arrangement, beschikbaar zijn/ wijzigen van de gekozen accommodatie, die niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

Voor de onder 4.3 genoemde risico’s kan men een reisverzekering afsluiten en voor 4.2 een aanvullende vaardekking (bij de Europeesche, deze moet minimaal 4 weken van te voren worden afgesloten).

 

    1. Aansprakelijkheid deelnemer

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 

5.2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende reiziger. Deze heeft geen recht op restitutie van de reissom of gedeelte daarvan. Deze laatste bepaling is ook van kracht indien men op eigen initiatief de reis verlaat.

 

5.3 Single Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- Schade die is veroorzaakt door de gezondheid/conditie van/ besmetting door deelnemer/ organisatie.
- Schade die is veroorzaakt door schuld deelnemer/ organisatie.

 

Laatste update: 1 juni 2020